Подкрепа за ВЕИ и съоръжания за съхранение с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW

Нова процедурата е Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.032, и е насочена към проекти, включващи инсталации за производство на електричество от слънчева или вятърна енергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW, в комбинация с локални съоръжения за съхранение (ЛСС). Безвъзмездното финансиране е само за съоръженията за съхранение.

Краен срок за кандидатстване: 12.06.2024 г.
Краен срок за изпълнение на проектите: 31.03.2026 г.

Какви проекти се финансират по програмата?

 • Предоставя се подкрепа за нови ЛСС, които се изграждат като част от комбинирани проекти за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) и за ЛСС „зад електромера“, когато и двата елемента представляват компоненти на един и същ проект или когато ЛСС е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от ВИ.
 • Подкрепят се единствено комбинирани проекти – за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева или вятърна енергия и за ЛСС.
 • Новоизградените мощности трябва да отговарят на определени Минимални технически изисквания (или по-добри), вкл.:
  • Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.
  • Проектите следва да предвиждат инсталиране на ЛСС със следните характеристики:
   • минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW);
   • да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;
   • ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).  
 • Допустими са разходи за изграждане на съоръжение за ЛСС като компонент от комбиниран проект, както следва:
  • за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, софтуер;
  • за строително-монтажни работи (СМР);
  • за услуги от инженерно-технически характер;
  • за съоръжения за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект;
  • административни разходи за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими. 

Кой има право да бъде финансиран по програмата?

 • Предприятия (МСП и големи), които са регистрирани в България или в държава от Европейското икономическо пространство, от почти всички сектори с изключение на:
  • рибарството и аквакултурите;
  • първичното производство на селскостопански продукти;
  • преработка и продажба на селскостопански продукти.
 • Кандидатите следва да имат (самостоятелно или чрез своите акционери/съдружници) собствен капитал от:
  • 1 млн. лв. за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.
  • 4 млн. лв. за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.
  • 6 млн. лв. за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.
 • Кандидатите следва да разполагат с технически ръководител на комбинирания проект (физическо или юридическо лице), който да е работил по сходен проект от следните категории:
  • Проекти с най-малко 2 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ до 5 MW.
  • Проекти с най-малко 5 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи средно или високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ: от 5 MW до 20 MW.
  • Проекти с най-малко 20 MW инсталирана мощност на обект за производство на електрическата енергия от ВИ, присъединени към мрежи високо напрежение, за проектни предложения с инсталирана мощност на компонента от ВИ над 20 MW. 

Важно: Кандидатите трябва да предоставят банкова гаранция за участие в размер на 3% от безвъзмездното финансиране, за което кандидатстват, със срок на валидност 9 месеца от датата на крайния срок за подаване на проекти. След сключване на договора за финансиране и предоставяне на банкова гаранция за изпълнение, банковата гаранция за участие се освобождава. Банковата гаранция за изпълнение е в размер на 10% от одобреното безвъзмездно финансиране и е с валидност до 30.09.2026 г.

Колко е финансовата помощ от програмата?

 • Общ бюджет на процедурата е 107 570 650 лв.
 • Максималната сума на финансирането за един проект е до 35 854 000 лв. (този максимален праг се прилага кумулативно, в случай че кандидатът е подал предложение и по процедура BG-RRP-4.033.
 • Финансирането е до 50%, но не повече от 1 075 706 лв. (без ДДС) за 1 МW инсталирана мощност на ЛСС.

Как можем да Ви подкрепим?

Sonnis Energy Ви предлага цялостно решение за реализиране на Вашия соларен проект с Европейско финансиране. Ние предлагаме:

 1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата и да оценим шансовете на проекта Ви да се пребори за финансиране
 2. Да Ви подкрепим с подготовката на документите за кандидатстване за финансиране
 3. Да изготвим инвестиционен проект, технически проект и финансов анализ
 4. Да Ви подкрепим със задвижването на документацията по изграждането на ФвЕЦ
 5. Да осигурим цялостното изграждане на Вашата фотоволтаична система