Програма за финансово подпомагане на възобновяема енергия за домакинства

Програмата по Национална схема за подпомагане на домакинствата стартира в областта на енергията от възобновяеми източници с цел да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и фотоволтаични системи.

Koмпоненти и бюджет на процедурата:
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – 12.8 млн. лв.
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за
  съхранение на електрическа енергия- 67.2 млн. лв.

Размер на финансиране:
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ – до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Допустими разходи:
 • Закупуване, доставка и монтаж на слънчеви инсталации за БГВ
 • Закупуване, доставка и монтаж на фотоволтаичните системи до 10 kWp (включително по
  желание на Кандидата система за съхранение на електрическа енергия)
 • Техническо въвеждане в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните
  системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението,
  инвертори и др.
 • Данък върху добавената стойност

Критерии за допустимост на Кандидатите:
 • Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда.
 • Да е собственик на жилището, с което се кандидатства.
 • Жилището трябва да е основно за Кандидата.
 • Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице.
 • В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците.
 • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
 • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура.
 • Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp.
 • Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща предложение или документи на доставената и монтирана инсталация или система.
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Как можем да Ви подкрепим?

Благодарения на нашите партньорства с консултанти, проектанти и изпълнители, Sonnis Energy Ви предлага цялостно решение за реализиране на Вашия соларен проект по програмата за финансиране. Ние предлагаме:

 1. Да проверим допустимустта на Вашите планoве за финансиране по програмата
 2. Да Ви подкрепим с подготовката на документите за кандидатстване за финансиране
 3. Да изготвим инвестиционен проект, технически проект и финансов анализ
 4. Да Ви подкрепим със задвижването на документацията по изграждането на ФвЕЦ
 5. Да осигурим цялостното изграждане на Вашата фотоволтаична система