Category: Домакинства

програма
Финансиране

Програма за финансово подпомагане на възобновяема енергия за домакинства

Програмата по Национална схема за подпомагане на домакинствата стартира в областта на енергията от възобновяеми източници с цел да се увеличи използването на възобновяема енергия

Mehr lesen »»