Програма за финансиране на соларни проекти за бизнеса

Редакционен коментар: Програмата вече е затворена!

Нова програма по Плана за възстановяване и устойчивост ще предоставя безвъзмездни средства за финансиране на слънчеви електроцентрали с общ бюджет от 200 000 000 лева. Програмата има за цел да изпълни целите на Европейския съюз за сигурна, устойчива, конкурентна и икономически достъпна енергия. Министерството на иновациите и растежа (МИР) публикува програмата за обществено обсъждане до 12.01.2023. Тук представяме обобщение на планираните изисквания и възможности за финансиране:

Какви проекти се финансират по програмата? (кумулативни критерии)

 • Системи за слънчева фотоволтаична енергия за собствено потребление, без възможност за продаване/вкарване в мрежата
 • Задължителна комбинация с батерии (технологии и съоръжения за съхранение на електрическа енергия) с общ минимален капацитет, който да позволява отдаване на енергия в продължителност от поне 4 часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система
 • Изграждане върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към ел. мрежата или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
 • Изграждане на сграда и/или имот, собственост на кандидата, а когато това не е така, той трябва да има документ за учредено право на строеж. Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия
 • Максимална мощност на инсталацията – 1 МВт, но не повече от 2 пъти размера на предоставената мощност от електроразпределителното дружество
 • Забрана за преместване на инсталацията за пет години от окончателното плащане
 • Изпълнение на проекта в рамките на 18 месеца от датата на влизане в сила на договора за финансиране

Кой има право да бъде финансиран по програмата?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство
 • С регистрация не по-късно от 31.12.2019
 • Критерии за големина и капитализация: Финансират се Микро-, Малки и Средни предприятия, Малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и Дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители)
 • Критерии за принадлежност към група/сектор:
  • Финансира се група „Индустрия“ в сектор B „Добивна промишленост“, сектор C „Преработваща промишленост“, сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и сектор F „Строителство“
  • Финансира се група „Услуги“ в сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети, сектор H „Транспорт, складиране и пощи“, сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“, сектор L „Операции с недвижими имоти“, сектор M „Професионални дейности и научни изследвания“, сектор N „Административни и спомагателни дейности“, сектор P „Образование“, сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, сектор R „Култура, спорт и развлечения“ и сектор S „Други дейности“
  • Не се финансират предприятия от секторите: “Селско, горско и рибно стопанство”, “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, “Финансови и застрахователни дейности” и част от “Преработваща промишленост” (част от “Производство на хранителни продукти” и “Производство на напитки”)
 • С реализирани нетни приходи от продажби за 2021 финансова година за:
  • Микропредприятие: ≥ 80 000 лева
  • Малко предприятие: ≥ 187 000 лева
  • Средно предприятие, Малко дружество със средна пазарна капитализация или Дружество със средна пазарна капитализация: ≥ 750 000 лева
 • Инвестицията трябва да обслужва основната икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, на кандидата

Колко е финансовата помощ от програмата?

 • Финансиране чрез безвъзмездни грантове между 100 000 лв. до 1 млн. лв. за всяко одобрено индивидуално предложение
 • Безвъзмездна помощ е на стойност процент от общата стойност на разходите по проекта:
  • В Югозападен район (София, Кюстендил,
   Благоевград и Перник):
   • Микро и малки предприятия: 50%
   • Средни предприятия: 45%
   • (Малки) компании със средна капитализация: 35%
  • Извън Югозападния район:
   • Микро и малки предприятия: 50%
   • Средни предприятия: 50%
   • (Малки) компании със средна капитализация: 45%
 • Финансирането не трябва да надвишава:
  • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за средни предприятия и (малки) дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
 • Допустими за финансиране ще са:
  • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
  • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
  • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
  • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер
 • Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител (юридическо лице)
 • Техническите критерии за допустимост на финансирането се удостоверяват чрез представения на етап кандидатстване идеен проект или технически/работен проект

Как можем да Ви подкрепим?

Благодарения на нашите партньорства с консултанти, проектанти и изпълнители, Sonnis Energy Ви предлага цялостно решение за реализиране на Вашия соларен проект с Европейско финансиране. Ние предлагаме:

 1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът по програмата за финансиране, и за актуализации на методологията и критериите за подбор на проекти
 2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата и да оценим шансовете на проекта Ви да се пребори за финансиране
 3. Да Ви подкрепим с подготовката на документите за кандидатстване за финансиране
 4. Да изготвим инвестиционен проект, технически проект и финансов анализ
 5. Да Ви подкрепим със задвижването на документацията по изграждането на ФвЕЦ
 6. Да осигурим цялостното изграждане на Вашата фотоволтаична система