Author: Yanislav Boyanov

Финансиране

Предстои отваряне на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Критериите за оценка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с целеви прием „Инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда,

Mehr lesen »»
Финансиране

Подкрепа за ВЕИ и съоръжания за съхранение с инсталирана мощност над 200 kW

Нова процедурата е Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.032, и е насочена към проекти, включващи инсталации за производство на електричество от слънчева или

Mehr lesen »»
Финансиране

Подкрепа за ВЕИ и съоръжания за съхранение с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW

Нова процедурата е Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.032, и е насочена към проекти, включващи инсталации за производство на електричество от слънчева или

Mehr lesen »»
програма
Финансиране

Програма за инвестиции в технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства

Програмата на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на

Mehr lesen »»
програма
Финансиране

Програма за финансово подпомагане на възобновяема енергия за домакинства

Програмата по Национална схема за подпомагане на домакинствата стартира в областта на енергията от възобновяеми източници с цел да се увеличи използването на възобновяема енергия

Mehr lesen »»
Бизнес

Програма за финансиране на соларни проекти за бизнеса

Редакционен коментар: Програмата вече е затворена! Нова програма по Плана за възстановяване и устойчивост ще предоставя безвъзмездни средства за финансиране на слънчеви електроцентрали с общ

Mehr lesen »»