Предстои отваряне на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Критериите за оценка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с целеви прием „Инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“ са в напреднало обсъждане.

Срокове за кандидатстване: очаква се юни-август 2024 г.

Какви проекти се финансират по програмата (предложение)?

 • Изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление, включително такива използващи биомаса.
 • Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за един проект е в рамките на 700 000 евро.
 • Финансирането е до 50%.

Кой има право да бъде финансиран по програмата?

 • Преработвателни предприятия с минимум 3 годишна история като такива в следните сектори:
  • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
  • месо и месни продукти;
  • плодове и зеленчуци, включително гъби;
  • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
  • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
  • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
  • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия; и
  • готови храни за селскостопански животни (фуражи).

Как можем да Ви подкрепим?

Sonnis Energy Ви предлага цялостно решение за реализиране на Вашия соларен проект с Европейско финансиране. Ние предлагаме:

 1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата и да оценим шансовете на проекта Ви да се пребори за финансиране
 2. Да Ви подкрепим с подготовката на документите за кандидатстване за финансиране
 3. Да изготвим инвестиционен проект, технически проект и финансов анализ
 4. Да Ви подкрепим със задвижването на документацията по изграждането на ФвЕЦ
 5. Да осигурим цялостното изграждане на Вашата фотоволтаична система